El Reial decret llei 20/2012 indica que s’aplica el tipus d’IVA reduït del 10% en les execucions d’obra de renovació i reparació o parts de les mateixes destinades a habitatges. Sempre que el constructor no aporti materials amb un valor superior al 40% de la base imposable de l’operació.