Descripció del Projecte

Rehabilitació integral de l’edifici amb remunta de dues plantes

L’execució de l’obra va ser molt complexa tècnicament per la seva situació al casc antic de la ciutat, no podent-se emprar els mitjans auxiliars tradicionals de construcció, i ideant nous processos d’execució fora de l’habitual. Per transportar l’estructura metàl·lica (130 Tn) va ser necessari fabricar un carretó i elevador metàl·lic especial, i per al formigonat de fonaments i sostres fou necessari estendre una xarxa de conductes de bombament de 100 m de longitud.

La diferència pressupostària va ser pel fet que durant l’execució es va decidir ampliar l’obra, incloent millores en la fusteria, instal·lacions i la rehabilitació de la façana existent i dels patis interiors.

A l’edifici s’ha intervingut en la:

  • Rehabilitación de las fachadas exteriores.
  • Realització d’una remunta de dues plantes.
  • Rehabilitació dels patis interiors.
  • Reforç estructural de tots els sostres existents.
  • Realització d’una nova estructura de perfils d’acer des de la planta baixa.
  • Reforç de fonamentació mitjançant micropilotatge.
  • Substitució total de les instal·lacions existents de fontaneria, gas i electricitat.
  • Noves instal·lacions de telecomunicacions i aire condicionat.
  • Supressió de barreres arquitectòniques amb la instal·lació d’un ascensor fins a coberta.
  • Les plantes existents es van dividir en 4 entitats i les de remunta en 4 més.

Fitxa Projecte: ESCUDELLERS BLANCS 1

Accions:
       Rehabilitació integral de l’edifici amb remunta de dues plantes.
Promotor: LAND LORD SL
  Localització: carrer Escudellers Blancs num. 1, Barcelona
Projecte i direcció tècnica: Joaquín Padró (arquitecte)
Pressupost inicial: 623.540,40 €
Pressupost tancament d’obra: 788.307,00 €
Superfície d’actuació: 870 m²