Descripció del Projecte

Rehabilitació de la façana principal de l’edifici situat al carrer Perill, 21 de Barcelona.

A l’edifici s’ha intervingut en la:

  • Enderrocs de la totalitat dels balcons
  • Reconstrucció dels balcons, per uns nous de formigó armat.
  • Reforç estructural de tots els dintells
  • Refet de tots els esgrafiats florals
  • Impermeabilització de balcons i cornisa, acabats amb paviment de gres ceràmic antilliscant.
  • Reparació i grapat d’esquerdes del parament vertical de la façana, reproducció del revestit amb morters a base de calç.
  • Formació i muntatge de nous balustres i pedres ornamentals als balcons continus.
  • Pintat de tota la façana amb pintura siloxànica, segons els colors originals descoberts.

Fitxa Projecte: PERILL 21

Accions:
Rehabilitació de la façana principal de l’edifici.
Promotor: Comunitat de Propietaris
Localització: carrer Perill núm. 21, Barcelona
Projecte i direcció tècnica: Francesc Calveras Cardona, Alfons Sanchez i Roza
Pressupost inicial: 78.650,00 €
Pressupost tancament d’obra: 78.650,00 €
Superfície d’actuació: 360,00 m²